สินเชื่อส่วนบุคคล Promise สมัครง่ายแค่คลิก

สินเชื่อส่วนบุคคล Promise สมัครง่ายแค่คลิก

สินเชื่อส่วนบุคคล Promise สมัครง่ายแค่คลิก

สินเชื่อส่วนบุคคล Promise


ก้าวแรกของคนอยากมีเงินสดพร้อมใช้

สินเชื่อส่วนบุคคล Promise


สินเชื่อส่วนบุคคล พรอมิส อนุมัติทันใจ ใน 1 ชั่วโมง*

สินเชื่อส่วนบุคคล Promise


สมัครเลย! วงเงินพร้อมใช้สูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท

สินเชื่อส่วนบุคคล Promise


แนะนำเพื่อนรับสูงสุด 700 บาท ชวนเยอะยิ่งได้มาก ไม่จำกัดจำนวนคน โอนเงินสดต่อท่าน 500.- (เมื่อเพื่อนสมัครและรับวงเงินภายใน 30 วัน) รับเพิ่มอีกต่อท่าน 200.- (เมื่อเพื่อนรับวงเงินกู้ 30,000.- ขึ้นไป)

  • หากยื่นเอกสารครบถ้วนภายใน 18.00 น. และไม่มีเหตุขัดข้องด้านเอกสารหรือระบบ จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป
  • กรุณาศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการสมัคร
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

Click >> https://atth.me/go/mq7Zxc1X

MallOnSale #อะไรเซลล์เรารู้ #Promotion #Promise #สินเชื่อ #finance


รายละเอียดสินเชื่อ

พรอมิส เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียนด้วยวิธีการรับเงินสดหรือโอนผ่านธนาคาร ถ้าชำระคืน วงเงินกู้ยืมจะสามารถกลับมาใช้ได้อีกจนกว่าบริษัทจะระงับ/ยกเลิกการใช้บริการตามข้อสัญญาและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด (วงเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ และหากข้อมูลลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอาจจำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม)

เอกสารเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อพรอมิส

1. กู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
2. สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญาอัตราดอกเบี้ย

พรอมิสเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 15% – อัตราสูงสุด 25% ต่อปี โดยแบ่งเป็น

• ดอกเบี้ย 15% ต่อปี วิธีคำนวณคือ (เงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี) / 365 *ปัดเศษทศนิยมทิ้ง
• ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0.00%-10.00% ต่อปี วิธีคำนวณคือ (เงินต้นคงค้าง x อัตราธรรมเนียมในการใช้วงเงิน x จำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี) / 365 *ปัดเศษทศนิยมทิ้ง
* อัตราดอกเบี้ยของการกู้เงินกับพรอมิส อยู่ภายใต้กฏระเบียบและเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย พรอมิสจึงเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย

โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่บริษัทตามข้อกำหนดนี้ ตามกำหนดวันชำระรายเดือนที่บริษัทและลูกค้าตกลงร่วมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

• ค่าอากรแสตมป์ 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และ 1 บาท สำหรับเศษของ 2,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินผ่านหน่วยงานอื่น 10-35 บาท/ครั้ง
• ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต (กรณีลูกค้าสมัครใหม่และเปลี่ยนสัญญา)
 - กรณีปรากฏข้อมูลสืบค้นหรือข้อมูลบัญชี 12 บาท/ครั้ง
 - กรณีไม่ปรากฏทั้งข้อมูลสืบค้นหรือข้อมูลบัญชี 5 บาท/ครั้ง
 (ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผลการอนุมัติไม่ผ่าน)
• ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
 - ค้างชำระตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วันคิดเป็นจำนวน 50 บาท
 - ค้างชำระเกิน 30 วันคิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป จะคิดเพิ่มอีก 100 บาท ทุกๆ 30 วัน
 - กรณีที่ค่างวด หรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้
*บริษัทไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีที่เงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับ

สถาบันการเงินอื่น) ค่าขอใบแจ้งหนี้ยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) และค่าขอตรวจสอบรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like these

X